دبستان هاتفـ


Showing 8 items
تاریخوضعیتمخاطبساختارنام دوره
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
تاریخوضعیتمخاطبساختارنام دوره
مرداد ۹۵ برگزار شده آموزگاران کارگاه آموزشی یادگیری مشارکتی 
 در آینده آموزگاران کارگاه آموزشی درس‌پژوهی (پژوهش مشارکتی معلمان) 
مرداد ۹۵ برگزار شده آموزگاران کارگاه آموزشی خلاقیت 
شهریور ۹۵ برگزار شده پدران و مادران همایش و سخنرانی تفکر مثبت 
 در آینده آموزگاران کارگاه آموزشی نظارت و راهنمایی 
 در آینده آموزگاران کارگاه آموزشی رویکرد ارزشیابی پیشبرنده 
 در آینده آموزگاران کارگاه آموزشی رویکرد یادگیری پروژه‌محور 
 در آینده آموزگاران کارگاه آموزشی طراحی آموزشی مبتنی بر ارزشیابی توصیفی 
Showing 8 items