یادگیری مشارکتی

برای تماشا از ایران فیلترشکن را روشن کنید


تعریف دوره:

رویکردیاددهی - یادگیری مشارکتی،یک ازرویکردهای تدریس ازطریق همیاری است.دانش آموزان دراین رویکردضمن یادگیری ازطریق همسالان،پیشرفت تحصیلی بیشتر،اعتمادبنفس بیشتروروحیه همکاری وباهم زندگی کردن رافرامی گیرند.

هدف دوره:

شناخت رویکردیادگیری مشارکتی وکسب مهارت درطراحی طرح درس مبتنی براین رویکردبرای غنی سازی فرهنگ آموزش

فعالیت‌ها:

فعالیت های فردی وتیمی به شیوه کاملا کارگاهی


محتوا(رئوس مطالب):

معارفه-مفهوم یادگیری مشارکتی- روشهای یادگیری مشارکتی(طرح کارآیی تیم-طرح یادگیری تدریس اعضای تیم-طرح قضاوت عملکرد-طرح روشن سازی طرزتلقی
روش ارزشیابی مبتنی بریادگیری مشارکتی

مخاطبان:

مربیان ،آموزگاران- دبیران-مدیران ومعاونان 

ارزشیابی:

درپایان کارگاه ارزشیابی ازطریق طرح درس طراحی شده به صورت فردی وتیمی ارزشیابی خواهدشد.

آلبوم


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View
  11 Aug 2016, 07:53 سحر رسانه Sahar Media
Ċ
View
  11 Aug 2016, 07:53 سحر رسانه Sahar Media
Ċ
View
  11 Aug 2016, 07:53 سحر رسانه Sahar Media
Comments