دوره‌های آموزشی


Showing 8 items
تاریخوضعیتمخاطبساختارنام دوره
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
تاریخوضعیتمخاطبساختارنام دوره
مرداد ۹۵ برگزار شده آموزگاران کارگاه آموزشی یادگیری مشارکتی 
مرداد ۹۵ برگزار شده آموزگاران کارگاه آموزشی خلاقیت 
 در آینده آموزگاران کارگاه آموزشی رویکرد ارزشیابی پیشبرنده 
 در آینده آموزگاران کارگاه آموزشی درس‌پژوهی (پژوهش مشارکتی معلمان) 
 در آینده آموزگاران کارگاه آموزشی نظارت و راهنمایی 
 در آینده آموزگاران کارگاه آموزشی رویکرد یادگیری پروژه‌محور 
 در آینده آموزگاران کارگاه آموزشی طراحی آموزشی مبتنی بر ارزشیابی توصیفی 
شهریور ۹۵ برگزار شده پدران و مادران همایش و سخنرانی تفکر مثبت 
Showing 8 items