رویدادنما


Showing 11 items
پنلوضعیتمدت زمانتاریخسطحمحتواساختارنوع مخاطبشرکت کنندگانبرگزار کنندهموضوع
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
پنلوضعیتمدت زمانتاریخسطحمحتواساختارنوع مخاطبشرکت کنندگانبرگزار کنندهموضوع
ورود در حال برگزاری ۲۴ ساعت  مقدماتی تخصصی کارگاه آموزشی سازمانی  سایپا، امور مشتریان تاب‌آوری 
 برگزار شده  آبان ۱۳۸۵ مقدماتی تخصصی کارگاه آموزشی سازمانی  آموزش و پرورش کیش خلاقیت 
 برگزار شده  پاییز و زمستان ۱۳۹۴ مقدماتی تخصصی کارگاه آموزشی سازمانی آموزگاران آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران طراحی تکالیف درسی هدفمند 
 برگزار شده  بهمن ۱۳۹۴ مقدماتی تخصصی کارگاه آموزشی سازمانی مدیران مدارس ۳ مقطع آموزش و پرورش آبادان مدرسه‌پژوهی 
 برگزار شده  آبان ۱۳۹۴ مقدماتی تخصصی کارگاه آموزشی سازمانی مدیران مراکز آموزش استثنایی آموزش و پرورش استثنایی ایران مدرسه‌پژوهی 
 برگزار شده  اسفند ۱۳۸۵ مقدماتی تخصصی کارگاه آموزشی سازمانی مدیران و معاونان دبیرستان‌های آبادان آموزش و پرورش  خلاقیت 
 برگزار شده  اسفند ۱۳۹۴ مقدماتی تخصصی کارگاه آموزشی سازمانی (مدیران مدارس خوزستان (۳ مقطع آموزش و پرورش خوزستان مدیریت بهبود کیفیت 
 برگزار شده  ۱۳۹۴فروردین و اردیبهشت  مقدماتی تخصصی کارگاه آموزشی سازمانی پرسنل درمان‌گاه درمان‌گاه ساج مهارت‌های ارتباط مؤثر 
 برگزار شده  اسفند ۱۳۹۳ مقدماتی تخصصی کارگاه آموزشی سازمانی  آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران غنی‌سازی تکالیف آموزشی 
 برگزار شده  خرداد ۱۳۹۴ مقدماتی تخصصی کارگاه آموزشی سازمانی آموزگاران مدرسه شاهد م۶ در آموزشگاه شهدای رسانه ایجاد تکالیف آموزشی با پاورپوینت 
 برگزار شده  مهر ۱۳۹۲ مقدماتی تخصصی کارگاه آموزشی همگانی آزاد دکتر حوریزاد رفتاردرمانی شناختی 
Showing 11 items