برنامه‌ها


Showing 13 items
خدمات تکمیلیمخاطبسطحدپارتمانعنوان کارگاه آموزشی
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
خدمات تکمیلیمخاطبسطحدپارتمانعنوان کارگاه آموزشی
مشاوره‌ی سازمانی مدیران آموزشی تخصصی مدیریت آموزشی درس‌پژوهی 
مشاوره‌ی سازمانی مدیران آموزشی تخصصی توسعه منابع انسانی اقدام‌پژوهی 
مشاوره‌ی فردی مدیران آموزشی عمومی مشاوره رو.انشناختی تاب‌آوری 
مشاوره‌ی سازمانی مدیران ومربیان تخصصی مدیریت آموزشی روش تدریس وکلاسداری دانش آموزان دیرآموز 
مشاوره‌ی سازمانی مدیران آموزشی تخصصی مشاوره رو.انشناختی تاب آوری فردی وسازمانی 
مشاوره‌ی سازمانی مدیران صنعتی تخصصی توسعه منابع انسانی مهارتهای ارتباط موثر 
مشاوره‌ی سازمانی مربیان ومعلمان تخصصی مدیریت آموزشی درس پژوهی 
مشاوره‌ی فردی مربیان ومعلمان تخصصی توسعه منابع انسانی غنی سازی تکالیف آموزشی 
مشاوره‌ی فردی مدیران/کارشناسان/معلمان  تخصصی مدیریت آموزشی مهارتهای حل خلاق مسایل علمی وآموزشی 
مشاوره‌ی سازمانی مدیران ومعاونان مدارس تخصصی مدیریت آموزشی مدرسه پژوهی 
مشاوره‌ی فردی مدیران/کارشناسان/معلمان  تخصصی مدیریت آموزشی طراحی آموزشی مبتنی برارزشیابی توصیفی 
مشاوره‌ی فردی مدیران/کارشناسان/معلمان  تخصصی مدیریت آموزشی یادگیری مشارکتی(یادگیری ازطریق همیاری) 
مشاوره‌ی فردی مدیران/کارشناسان/معلمان  تخصصی مدیریت آموزشی رویکرد یادگیری پروژه محور 
Showing 13 items
Comments