نگارخانه‎ > ‎

رویدادها

در صورت عدم دریافت جریان پخش نرم‌افزارهای فیلترشکن را اجرا کنید.
کیفیت پخش را می‌توانید با سرعت اینترنت خود هماهنگ کنید.


گزیده‌ی برنامه‌های گذشته

کارگاه آموزشی خلاقیت ـ معاونان دبیرستان‌های آبادان

کارگاه آموزشی خلاقیت ـ معاونان دبیرستان‌های آبادان

کارگاه آموزشی خلاقیت ـ مدیران دبیرستان‌های آبادان

کارگاه آموزشی خلاقیت ـ مدیران دبیرستان‌های آبادان

مدرسه‌پژوهی ـ مدیران مراکز استثنایی کشور