درباره‌ی این تارنما

گزارش مدیریت:
 کارهای انجام شده
 
 جایگذاری ابزارک‌های لازم
 نگارش برگه‌ها
 دسته‌بندی مطالب
 بارگذاری و جاگذاری فایل‌ها
 جایگذاری مطلب پیشینه و ویرایش نگارشی آن
 ساختاربندی برگه‌ها
 گزینش قالب اصلی
 گزینش فراپیوندها
درگاه پرداخت
شکل و اندازه‌ی قلم‌ها
هشدارها و یادداشت‌های نگارش و ویرایش مطالب 

 کارهای باقی‌مانده
 افزودن برنامه‌ی جهان آموزش
 پاک کردن نام برگه‌های که در نوار پیمایش
 موارد حقوقی و مسئولیت محتوای درونی و بیرونی / حق رونوشت
 نگارش برنامه‌ها و برگزاری برنامه‌ها
 جایگذاری مترجم چند زبانه
 نگارش بخش انگلیسی: زیر صفحه یا جداگانه
 تعیین سطح دسترسی / اجازه‌ی دسترسی فایل‌های google drive / دسترسی صفحات / مالکیت و واگذاری و اجازه‌ی ویرایش

Comments